Map Sensor

ทำหน้าที่  วัดปริมาณอากาศเข้าเครื่อง เพื่อบอก ECU ว่าอากาศเข้าเท่านั้นเท่านี้ ECU จะได้จ่ายน้ำมันสัมพันธ์กับอากาศ ไม่มากไม่น้อยไปเดี๋ยวจะเกิดอาการน้ำมัน หนา/บาง รถที่ใช้เครื่องหัวฉีดจะต้องมีตัววัดแบบนี้ทุกเครื่อง

Map Sensor - AG Thailand

Map Sensor - AG Thailand

Map Sensor - AG Thailand