วิ่งความเร็วคงที่แล้วเกิดการกระตุกเป็นระยะหรือตามช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์มาจากสาเหตุใด