เครื่องยนต์ดับไม่ทราบสาเหตุขณะขับขี่ด้วยระบบแก๊สเกดจากอะไรบ้าง