กล่องควบคุมและประมวลผลแก๊ส (Electronic Control Unit)
หรือที่นิยมเรียกกันว่ากล่อง ECU มีหน้าที่รับข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง และสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศจากกล่อง ECU ของรถยนต์ระบบหัวฉีด เพื่อจะนำมาควบคุมการทำงานของแก๊สแทนน้ำมัน ซึ่งกล่อง ECU แก๊สจะทำหน้าที่ประมวลสัญญาณที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ของระบบทั้งหมดมาสั่งจ่ายแก๊สให้มีความเหมาะสมกับความต้องการเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์

รูปภาพแสดงกล่องควบคุม ECU รุ่นต่างๆ

หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors